ST Unitas -Content Protection campaign

지적재산권 보호 캠페인

콘텐츠 부정 사용,
선의의 수험생들에게 피해를 주는 불법행위입니다!

회원님들의 소중한 개인정보 보호와
올바른 콘텐츠 사용 문화 조성을 위해 끊임없이 노력하는
에스티유니타스가 되겠습니다.

콘텐츠 부정 사용 행위,
이렇게 적발하고
제재합니다.

제재조치는
주 단위로 이루어집니다.

 • case.01강의공유

  하나의 ID로
  여러 명의 회원이 강의를
  공유하여 수강하는 행위

  solution

  강의 수강 IP 및
  중복 로그인 등의 요소를 통해
  부정 행위자 적발

 • case.02강의녹화

  단기 강의를
  불법적으로 녹화하는 행위
  녹화물을 배포하는 행위

  solution

  강의 수강 시
  녹화 프로그램 실행 행위 누적 시
  부정 행위자로 적발

 • case.03상품판매

  단기 상품(프리패스, 단 강좌)을
  금전적 대가를 받고
  유통하거나 판매한 행위

  solution

  커뮤니티 및 포털사이트
  지속적인 모니터링을 통해
  부정 행위자로 적발

 • 1회 적발 시 경고

 • 2회 적발 시 7일 이용정지

 • 3회 적발 시
  상품회수

부정 사용 행위에 대한 제재조치는
단기 사이트 이용약관
저작권법에 근거하여 진행됩니다.

부정 사용 행위는 회사 또는 제3자의 권리나
저작권 침해에 해당하는 위법행위 입니다.

적발 시 일부 서비스 이용 중지 및 이용계약해지,
민,형사 처벌까지 가능하다는 점 유의하시기 바랍니다.

부정 사용 행위 제재 회원 현황

※ 제재 현황에는 제재 조치를 받은 회원님의 단기 ID가 게시 됩니다.

나의 제재 현황 보기 >
경고 조치 회원
 • dbtjdt****
 • ehd****
 • ksangy****
 • rainb****
 • sungho****
 • ****fk
 • fkfkf****
 • po****
 • rhdr****
 • 08jih****
 • 10****
 • 2jihy****
 • 87****
 • 94k****
 • aa****
 • ak1****
 • ao****
 • aps****
 • ara****
 • arthrop****
 • ato****
 • aya0****
 • baek****
 • ball****
 • binggo****
 • blyblyya****
 • bo****
 • bo****
 • chri****
 • chu****
 • cindy****
 • ckd****
 • crl****
 • cyh****
 • db77****
 • dbfk****
 • dh****
 • dhk****
 • dh****
 • dhr****
 • dim****
 • dld****
 • dldms****
 • dlsg****
 • dne****
 • dongk****
 • dt****
 • du****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • du****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • dud****
 • du****
 • du****
 • du****
 • du****
 • du****
 • dyddusc****
 • florri****
 • free****
 • friend****
 • ft****
 • gkqrur****
 • gks****
 • gksr****
 • gkssk****
 • gksska****
 • gksskau****
 • gkssk****
 • gog****
 • goodluck****
 • gopo****
 • grumb****
 • gywjd****
 • hanaaa****
 • hancen****
 • hanna****
 • hanul****
 • hanul032****
 • heartq****
 • heo****
 • heo****
 • heroe****
 • heroe****
 • herr****
 • hide****
 • hj****
 • hj****
 • hj****
 • hj****
 • hjsuk****
 • hlove0****
 • hoab****
 • ho****
 • hosh****
 • hyosu****
 • hyun89****
 • iam****
 • indie****
 • ion****
 • irocks****
 • jae****
 • jaeun****
 • jan****
 • jess****
 • jesu****
 • jhe****
 • jihye****
 • jihye****
 • jihy****
 • jis****
 • jjy****
 • jkm****
 • joyakd****
 • jung****
 • kal****
 • kazam****
 • kcw****
 • kde****
 • kimjm****
 • kimjm****
 • kimseun****
 • ki****
 • kkekk****
 • kmkm****
 • knowl****
 • kp****
 • ksangy****
 • ksh529****
 • ktf****
 • kw02****
 • ld****
 • leej****
 • liokv****
 • ljy****
 • ljy****
 • lonelt****
 • lovei****
 • luc****
 • luckygi****
 • lu****
 • lusi****
 • lyh****
 • main****
 • masstig****
 • ming****
 • minji****
 • minmi****
 • mint****
 • mlt****
 • moon128****
 • movie****
 • mult****
 • myhou****
 • my****
 • mymy****
 • nahy****
 • nam****
 • new****
 • nfile****
 • one****
 • oo****
 • orang****
 • othilia****
 • pass1****
 • pass1****
 • pass1****
 • pcn****
 • pkc0****
 • ppup****
 • prior****
 • proc****
 • pwe****
 • qhalc****
 • rhd****
 • rkddkwl****
 • rks****
 • rlat****
 • rlatheh****
 • rlathfkj****
 • rlejr****
 • rlejrq****
 • rlejr****
 • rose2****
 • rurxndhk****
 • sarah****
 • sas****
 • sasim****
 • sa****
 • sa****
 • sa****
 • sa****
 • sa****
 • sd****
 • sdr****
 • seo****
 • shpg****
 • shpg****
 • sin****
 • si****
 • sinyyapr****
 • sjh****
 • sjylo****
 • sk86****
 • smc****
 • smiles****
 • snrnd****
 • son****
 • ssdu****
 • sssss****
 • suhye****
 • suhye****
 • sungho****
 • sungjo****
 • sweeti****
 • sweeties****
 • talmu****
 • thankswo****
 • thdl****
 • the****
 • tjswod****
 • tky****
 • tl****
 • tm****
 • tmxk****
 • true****
 • vitri****
 • vitri****
 • vivids****
 • vividsty****
 • vm****
 • wei****
 • white****
 • wild****
 • wjdfhrrb****
 • wlals****
 • wla****
 • wldus****
 • wlsal****
 • wncks****
 • wndus****
 • wndusdl****
 • wnsdu****
 • wnsdud****
 • wp****
 • xjzl****
 • xjzl****
 • yglr****
 • yglro****
 • yglror****
 • yjh****
 • yjl****
 • ysb****
 • yse****
 • 2017po****
 • ahns****
 • ahnsang****
 • ahnsan****
 • buakaw****
 • choh****
 • cyh****
 • cyh****
 • daehwan****
 • dark****
 • gkqrur11****
 • guddk****
 • guddk****
 • guddk****
 • lcg****
 • lcg****
 • lch****
 • love1004****
 • lpgg****
 • mina****
 • rkdaks****
 • ro_or****
 • sasim****
 • sys****
 • wjdtjdd****
 • woals****
 • dani****
 • dbwldms****
 • kjj****
 • kjj****
 • nal****
 • wldms****
이용 정지 회원
 • ad****
 • als****
 • apple****
 • eleven****
 • eu****
 • eur****
 • hya****
 • irisfor****
 • jinjj****
 • jinjj****
 • love****
 • sance****
 • sa****
 • sa****
 • sa****
 • sa****
 • shine****
 • sun5****
 • sun5****
 • swee****
 • wjddbt****
 • yb****
 • yjstc****
 • yuns****
 • kzs****
 • vyrjs****
상품 회수 조치 회원
 • cyh****
 • cyh****
 • hapgyeo****
 • hkpark****
 • nyjstc****
 • sa****
 • wnsl****
 • ymi****
 • ed****
지적재산권
보호 캠페인에
참여해주세요

클린 단기를 만들어 가는데
회원님의 소중한 제보가 필요합니다.
부정 행위를 발견했다면,
주저 하지 말고 제보해주세요.

나의 제보 현황보기 > 제보하기 >